§1 Definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Rejestracja na stronie, marketing
§4 Zasady zamieszczania komentarzy
§5 Zasady zamieszczania treści
§6 Odpowiedzialność
§7 Nota prawna
§8 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§9 Postępowanie reklamacyjne
§10 Własność intelektualna
§11 Polityka prywatności
§12 Polityka plików Cookies
§13 Prawa i obowiązki
§14 Postanowienia końcowe

Regulamin Strony 

Generacjamlodych.pl

Strona internetowa „Generacjamlodych” (zwana dalej „Stroną”), działająca pod domeną generacjamlodych.pl, prowadzona przez firmę KIKU Sp. z o.o. reprezentowana przez osoby o podobnych pasjach, zainteresowaniach, doświadczeniach i poglądach, opisana w zakładce O nas, którą to grupę reprezentuje Administrator strony i Administrator danych osobowych – Tomasz Sowiński, adres e-mail: kontakt@generacjamlodych.pl, udostępniona jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za jej pośrednictwem oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Użytkownika Strony.

§1 Definicje

1. Administrator – KIKU Sp. z o.o., działająca pod adresem 03-749 Warszawa, ul. Wiosenna 2/246, 
     NIP: 1132958829   REGON: 369037520    KRS:  0000710276
2. Strona – strona internetowa dostępna pod domeną generacjamlodych.pl
3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca ze Strony.
4. Usługa – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony
5. Konto użytkownika – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Administratora, zawierający informacje o Użytkowniku.
6. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Stronie z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
7. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Stronie umożliwiający założenie Konta użytkownika.

§2 Postanowienia ogólne

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Korzystanie ze Strony oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności strony. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu własnych usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej,
6. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
7. Administrator świadczy za pośrednictwem Strony usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Stronach, .
8. Administrator świadczy za pośrednictwem Strony usługi wymagające rejestracji, w szczególności:
a) umożliwia dostęp do Konta użytkownika,
b) umożliwia umieszczanie komentarzy do wybranych treści znajdujących się na Stronie,
c) umożliwia dostęp do bloga, materiałów szkoleniowych oraz kursów e-learningowych,
d) umożliwia otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości o nowych treściach na Stronie, w tym informacje o artykułach, wydarzeniach, wykładach, prezentacjach, szkoleniach oraz aktualnościach,
e) umożliwia zamieszczanie treści zgodnie z charakterem danej Usługi,
f) udostępnia pozostałe usługi świadczone za pośrednictwem Strony,
g) udostępnia możliwość skorzystania z innych usług, w tym również innych podmiotów i osób fizycznych, wychodzących poza zakres Strony.
9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Stronie.

 

§3 Rejestracja na Stronie

1. Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracji dostępnego na Stronie.
2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
3. Dokonując rejestracji na Stronie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego postanowień oraz akceptuje warunki Polityki Prywatności. Użytkownik może zaakceptować zgodę na Marketing podczas rejestracji. Zgodę taką może w każdej chwili odwołać bądź wznowić dzięki wypełnieniu odpowiednich pól formularza na swoim profilu użytkownika.
4. Aktywacja Konta Użytkownika dokonywana jest automatycznie, przez kliknięcie przez Użytkownika aktywnego linku potwierdzającego w otrzymanej wiadomości weryfikującej (tzw. 2 OPT-IN), która przyszła na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy. 
5. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o aktywowaniu Konta użytkownika. Na adres e-mail Użytkownika mogą być też wysyłane informacje techniczne dotyczące działania Strony, niestanowiące informacji handlowej.
6. Po dokonaniu aktywacji Konta użytkownika, pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.
7. Usługi o których mowa w ust. 6, świadczone są nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz informacjami o Usłudze udostępnionymi na Stronie.
8. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
9. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
10. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożliwiających logowanie na Stronie.
12. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

§4 Zasady zamieszczania komentarzy

1. Użytkownik posiadający aktywne Konto Użytkownika może publikować na Stronie komentarze.
2. Użytkownik zamieszcza komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z zamieszczeniem komentarza.
3. Użytkownik zamieszczając komentarz powinien kierować się ogólnymi zasadami netykiety.
4. Zabrania się umieszczania komentarzy których treść:
a) nawołuje do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
b) obraża uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
c) pomawia inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
e) znieważa lub zniesławia inne osoby a także godzi w dobre imię tych osób,
f) propaguje lub nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
g) narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
h) ma charakter bezprawny,
i) zawiera odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
j) zawiera informacje reklamowe lub marketingowe nie dotyczące działalności osoby publikującej ogłoszenie lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
5. Administrator jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Administrator jest uprawniony do weryfikacji komentarza przed jego uwidocznieniem na Stronie.

§5 Zasady zamieszczania treści

1. Użytkownik posiadający aktywne Konto użytkownika w przypadku gdy wynika to z charakteru Usługi może zamieszczać na Stronie treści graficzne, audiowizualne lub inne zgodnie z opisem Usługi.
2. Treści zamieszczane przez Użytkownika muszą odpowiadać celowi Usługi w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.
3. Użytkownik nie może zamieszczać treści o których mowa w §4 ust. 4.
4. Zabrania się zamieszczania treści poddanych obróbce poprzez usunięcie lud dodawanie poszczególnych elementów zdjęcia lub nagrania audiowizualnego lub zmiany oryginalnej kompozycji. Zabrania się dodawania treści o charakterze pornograficznym lub godzących w dobre obyczaje.
5. Zabrania się umieszczania treści zawierających złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy, robaki, trojany, programy szpiegujące oraz inne aplikacje i skrypty mające szkodliwe działanie) mogących lub służących spowodowaniu awarii, usunięcia lub uszkodzenia oprogramowania lub zasobów technicznych Administratora, a także innych Użytkowników lub osób trzecich.
6. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Stronie zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
7. Administrator jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§6 Odpowiedzialność

1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
2. Administrator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.
3. W przypadku gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Administratora ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczonych treści. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa, Administrator będzie kierował roszczenia te niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za zamieszczone treści, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Administratora.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Stronie.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Stronie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
7. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Stronie.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Strony oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
9. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§7 Nota prawna

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Dyrektywami UE, zobowiązani jesteśmy do Opublikowania poniższego oświadczenia. Informacje umieszczone w serwisie generacjamlodych.pl służą wyłącznie do celów informacyjno – edukacyjnych, a nie do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów traktowania różnych chorób. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie reklamowy. Celem jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. W żadnym razie nie może zastąpić diagnozy lekarza.

Aby poradzić sobie z chorobą, należy ją dobrze poznać – tak skutki choroby wg. wyników badań jak i jej liczne możliwe przyczyny, które tkwiły w organizmie wiele dni, miesięcy, a nawet lat. Informacje zawarte w tym serwisie pochodzą z wieloletnich doświadczeń i przekonań autorów serwisu oraz pozyskane są z różnych publikacji naukowych.

Serwis pisany jest zgodnie z KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe – Rozdział II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA – Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

W sprawie stosowania naturalnych produktów tzw. suplementów, zawsze zasięgnij konsultacji ze specjalistą dobrze znającym specyfikę wspomagania leczenia naturalnymi metodami, zapoznanym ze szczegółami dotyczącymi naturalnych produktów (tzw. suplementy). Jeśli nie znasz takich specjalistów (lekarz z wiedzą z zakresu medycyny naturalnej, dietetyk, inny) – zapytaj specjalistów w zakresie suplementów umieszczonych na naszej stronie.

Autorzy serwisu nie biorą odpowiedzialności za Twoje zdrowie. Przekazujemy Ci problemy z różnych stron, ale nie diagnozujemy Twoich chorób, ani tym bardziej ich nie leczymy. Od tego jest tylko i wyłącznie lekarz.

Zachowaj zdrowy rozsądek i zawsze konsultuj się z lekarzem.

 

§8 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (m.in. w przypadku posiadania Konta użytkownika). Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@generacjamlodych.pl lub klikając w link Wypisz się na swoim Profilu (Panel)
2. Po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Administrator usuwa Konta użytkownika ze Strony.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za 14-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.

§9 Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Strony, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@generacjamlodych.pl.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§10 Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na Stronie (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§11 Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy paragraf określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasady stosowania plików „Cookies”.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma KIKU Sp. z o.o., ul. Wiosenna 2/246, 03-749 Warszawa, NIP: 1132958829   REGON: 369037520    KRS:  0000710276, reprezentowana przez Tomasza Sowińskiego, adres e-mail: kontakt@generacjamlodych.pl

3. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz 
4. Użytkownik korzystając z usług dostępnych na Stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zbiory danych osobowych Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018r..
6. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada Administrator na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie.
8. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione innym podmiotom za wyłączną zgodą Użytkownika oraz w przypadku gdy jest to wymagane i niezbędne w celu realizacji usługi zamówionej przez Użytkownika.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z usług dostępnych na Stronie, tj. :
a) prowadzenia Konta użytkownika,
b) udzielania dostępu do usług w ramach Strony i rozwiązań rekomendowanych przez autorów Strony. Rozwiązania rekomendowane, jeśli są rozwiązaniami zewnętrznymi, nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności z racji, że są prowadzone przez inne podmioty.
c) umożliwienia komunikowania się z członkami zespołu generacjamlodych.pl, w celu otrzymywania informacji i wsparcia w zakresie poruszanej tematyki przez stronę generacjamlodych.pl.

2. Administrator zbiera oraz przetwarza następujące dane Użytkowników:
a) nazwę użytkownika
b) imię i nazwisko oraz nr telefonu, jeśli użytkownik dokonuje rejestracji na wydarzenie, choć do korzystania z usług na samej stronie podanie tych danych nie jest niezbędne 
c) adres poczty elektronicznej (e-mail),
d) adres IP urządzenia telekomunikacyjnego, z którego łączy się Użytkownik.
e) inne dane, jeśli Użytkownik takowe dobrowolnie poda, które mogą być pomocne w określeniu potrzeb Użytkownika na konkretne rozwiązania, które potencjalnie może dostarczyć, bądź na które może skierować Użytkownika autor Strony. 

UWAGA: Jeśli użytkownik wysyła swoje zapytanie przez specjalny formularz kontaktowy do innego użytkownika systemu generacjamlodych.pl, czyli na inny adres e-mail niż adres z domeny generacjamlodych.pl, wysyła swoje zapytanie w charakterze osobistym, prywatnym do swojego znajomego i niniejsze przetwarzanie jego danych w systemie generacjamlodych.pl ograniczone jest w takiej sytuacji jedynie do przesłania formularza kontaktowego do takiej osoby prywatnej, podlega niniejszej polityce prywatności jedynie w tym zakresie dotyczącym przekierowania danych z formularza. Dane przekazane poprzez taki formularz przekierowujący trafiają do jego adresata, który jest zarejestrowany wcześniej w systemie generacjamlodych.pl jako współpracownik, natomiast mają w tym momencie charakter prywatnej korespondencji pomiędzy osobami prywatnymi i nie podlegają Polityce Prywatności stroty generacjamlodych.pl.

3. Wypełniając formularz zgłoszenia lub rejestracji do usługi lub na wydarzenie, jeśli w formularzu istnieją pola do wyboru, Użytkownik wyraża zgodę na profilowanie swoich danych osobowych. Oznacza to zgodę na dostosowanie otrzymywanej usługi bądź zamówionych informacji do swoich potrzeb określonych dzięki zaznaczeniu konkretnych pól wyboru. Zależy nam na tym, aby Użytkownik otrzymywał od nas jedynie interesujące go informacje, które w najlepszy wg naszej wiedzy sposób będą w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Dzięki profilowaniu Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji i treści Strony specjalnie dla niego przygotowanej i mogącej służyć jego potrzebom.
   Jednocześnie informujemy, że nie wszystkie treści umieszczone na Stronie będą dostępne dla wszystkich Użytkowników. Użytkownicy zostaną podzieleni na grupy: Subskrybent, Współpracownik, Autor, Redaktor, Administrator, którzy co do zasady będą mieli rożne poziomy dostępu do treści Strony oraz do Panelu Administracyjnego.

4. Administrator oświadcza, że naczelną zasadą jest to, że podane przez Użytkownika dane nie są przekazywane zewnętrznym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawnie w Rozporządzeniu (RODO).
Czas przetwarzania tych danych jest nieokreślony, czyli Administrator może je przetwarzać w zakresie i w celu podanym w niniejszym Regulaminie do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika.

5. Użytkownik oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Administratora.

§12 Polityka plików „Cookies”

1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika za pomocą którego łączy się ze Stroną. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki Cookies stosowane przez Administratora nie zbierają danych osobowych Użytkownika.
2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Strony dla potrzeb Użytkowników, tworzenie statystyk odsłon Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa Strony. Pliki Cookies mogą posłużyć także do identyfikacji Użytkownika w sieciach reklamowych w celu dostosowania wyświetlanych reklam do jego preferencji i ustawień.
3. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może ustalić tryb postępowania z plikami Cookies, skasować pliki Cookies pochodzące ze Strony lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu.
4. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony.

§13 Prawa i obowiązki

1. Administrator ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Użytkowników organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej: kontakt@generacjamlodych.pl.

3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.

§14 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na Portalu na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Strony lub wybranych funkcjonalności Strony w przypadku gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Strony.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.


Warszawa, 17.12.2017
Administrator Strony generacjamlodych.pl

Czy zapisałeś się już na JTRENING?

Zapisz się teraz, abyś od razu mógł otrzymywać na swojego maila specjalnie przygotowane lekcje prowadzące Cię krok po kroku przez system wsparcia na stronie Generacjamlodych.pl.
W każdej chwili możesz się z niego wypisać. W każdej chwili możesz go uruchomić od nowa. Twoje dane są bezpieczne zgodnie z Polityką Prywatności.